Pia, het gezicht van de (valse?) hoop die gentherapieën met zich meebrengen

1 op 10 000 kinderen wordt geboren met de zeldzame en dodelijke spierziekte SMA type 1. In België komt dat statistisch neer op het droge cijfer van 12 kinderen per jaar. Pia zette deze week een gezicht op dat cijfer en bracht het tot leven met een hartverscheurend persoonlijk verhaal. Ze maakte zoveel los dat in een mum van tijd de 1,9 miljoen € werd opgehaald om aan haar Zolgensma te helpen, voorlopig enkel goedgekeurd in de V.S. Zolgensma zou SMA type 1 genezen.

Dit verhaal brengt een bredere problematiek onder de aandacht. Die van de zeldzame ziekten. Steeds gaat het om kleine aantallen patiënten, héél vaak gaat het om ziekten die degeneratief en dodelijk zijn. Duchenne waarbij kinderen de controle over hun spierkracht verliezen, op tienerleeftijd in een rolstoel belanden en sterven voor ze 30 zijn. Epidermolysis bullosa, een wrede huidziekte. Tal van kinderen overlijden aan de ergere varianten nog voor ze 5 jaar oud zijn. Tays-Sachs, idem dito. En zo zijn er nog talloze andere.

pia2.jpg
« We begrijpen volledig dat families alles op alles zetten om toegang te krijgen tot therapieën die hier niet beschikbaar zijn, maar voor RaDiOrg moet deze problematiek collectief aangepakt worden. Wij verdedigen de belangen van elk individu dat in België getroffen wordt door een zeldzame ziekte en stimuleren overheden om structurele oplossingen te ontwikkelen die alle patiënten ten goede kunnen komen.»
— Eva Schoeters, coördinator van RaDiOrg

Rare Diseases Belgium gelooft dat geen enkele ziekte zo zeldzaam is dat ze geen aandacht en de best mogelijke zorg verdient. Maar hoe organiseer je dat? Hoe verdeel je de middelen? Hoe genereer je interesse om voor ziekten met een dermate lage prevalentie toch onderzoek te laten voeren? En nu er veelbelovende gentherapieën op de markt komen, hoe gaan we om met de kosten die deze met zich mee brengen? Het verhaal van Pia las tot gisteren als één van genadeloze onwil van farma en van overheden. Op individuele schaal is dat ontegensprekelijk terecht.

Op diverse andere niveaus wordt hard gewerkt om tot zo rechtvaardig mogelijke strategieën te komen om tegemoet te komen aan al deze vragen. Zo zit EURORDIS, de koepel voor alle zeldzame ziekten in Europa, het project Rare Impact voor. Doel? Oplossingen uitwerken om patiënten sneller toegang te geven tot gentherapieën. In België werkte een multi-stakeholdergroep afgelopen jaar (op uitnodiging van minister De Block!) voorstellen uit voor nieuwe financieringsmodellen voor gentherapieën (zoals Zolgensma). En omdat voorkomen beter is dan genezen: in oktober start een pilot op dragerschapssscreening voor wel 1200 zeldzame ziekten te doen. Daarmee zouden ouders met een kinderwens kunnen nagaan hoeveel kans ze maken op een kind met een genetische aandoening.

Intussen worden elk jaar kinderen geboren met SMA en andere dodelijke zeldzame ziekten. Vandaag kunnen we intens blij zijn dat Pia alvast hopelijk geholpen wordt. Maar even intens is de hartverscheurende wetenschap dat haar verhaal slechts het topje van de ijsberg is. We kunnen maar hopen dat de maatschappelijke empathie niet stopt bij één verhaal, maar ook doorleeft voor iedereen die leeft met één van de meer dan 6000 bekende zeldzame ziekten.

Lees meer over Zolgensma en Pia

Aanklacht Testaankoop over prijs geneesmiddel Spinraza - reactie RaDiOrg

Test Aankoop dient samen met zijn Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo een klacht in bij hun respectievelijke mededingingsautoriteit voor de volgens hen exorbitant hoge prijs voor Spinraza. Ze spreken over misbruik van een machtspositie in de behandelingsopties voor SMA (Spinal Muscular Atrophy), een zeldzame spierziekte. Lees hier het artikel dat zij hierover publiceerden.
RaDiOrg reageert graag met onderstaande bedenkingen.

Spinraza_biogen_2.jpg

Spinraza is het eerste geneesmiddel waarbij in België na een boven-nationale onderhandeling, succesvol tot een goedkeuring en tot een prijszetting werd gekomen van een geneesmiddel (juli 2018). Dit gebeurde tussen België en Nederland in het kader van het zogenaamde BeNeLuxA-akkoord. De prijsonderhandeling leidde tot een overeenkomst tot einde 2020. Tegen dan zullen er nieuwe data verzameld zijn over de veiligheid, de effectiviteit en de klinische praktijk van Spinraza die kans zullen geven om het geneesmiddel én de prijs opnieuw kritisch te evalueren. Dit zal dan niet opnieuw gebeuren in het kader van (weinig transparante onderhandelingen van) het BeNeLuxA-initiatief maar door het geijkte systeem van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen.

EURORDIS voert samen met RaDiOrg en andere Europese allianties voor zeldzame ziekten actie om medicatie volgens dezelfde criteria te beoordelen (‘joint HTA’) en op termijn ook prijsonderhandelinge sámen te voeren.

Als nationale alliantie zijn we een sterke voorstander om de test op ‘efficiëntie en effectiviteit’ te doen op een Europees niveau. Om een weesgeneesmiddel op de markt te brengen moeten bedrijven immers bewijs leveren over de werkzaamheid en de doeltreffendheid van een geneesmiddel. Niet alle Europese landen hanteren evenwel dezelfde criteria. We voerden in 2018 samen met EURORDIS en onze ledenverenigingen campagne voor een bindend systeem van gezamelijke evaluatie van gezondheidstechnologieën (zogenaamde joint HTA = health technology assessment, een Europees wetsvoorstel). Voorlopig bestaat hierover nog geen sluitend akkoord, al zijn veel landen (ook België), het over de algemene principes eens.  

Ook de volgende stap, de prijszetting en de onderhandelingen daarover, zou volgens RaDiOrg op termijn gevoerd moeten worden op een boven-nationaal en indien mogelijk op een Europees niveau. Door de grote verschillen in organisatie van de gezondheidszorg en van de sociale zekerheid in de Europese lidstaten zal het evenwel nog een complexe oefening worden om op een dergelijk punt aan te belanden. 

Over de ‘druk op de gezondheidszorg’, zoals Testaankoop het formuleert, is het belangrijk te benadrukken dat het, zoals bij SMA, om zeldzame aandoeningen gaat, met een beperkt aantal patiënten en bijgevolg met een beperkte impact op de sociale zekerheid. De uitgaven van het RIZIV voor weesgeneesmiddelen in België worden geschat op ongeveer €66 miljoen of 5% van het totale ziekenhuisbudget voor geneesmiddelen. Wel wordt er verwacht dat het budget in de toekomst zal stijgen. Het gunstige beleid dat Europa voert ten aanzien van de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen (garantie van monopoliepositie gedurende 10 jaar) zit daar zeker voor iets tussen.

En dus zitten we met een ambiguïteit: dat de geneesmiddelenindustrie interesse ontwikkelt voor de zeldzame aandoeningen stemt bijzonder hoopvol, nog steeds bestaat er voor de meerderheid van de zeldzame ziekten immers geen doeltreffende therapie. Tegelijkertijd moeten overheden zich er terecht voor hoeden dat de zeldzame ziekten niet de ‘melkkoe’ worden voor de farmasector.

Er is een duidelijke behoefte aan een maatschappelijke discussie met respect voor de individuele patiënten en rekening houdend met het algemene belang.